EFA Universalfortynder 200 liter

11.551,00 kr.

Leveringstid 1-3 dage

Vi har ikke et lager | Varer leveres direkte | Afhentning ikke mulig

EFA Universalfortynder

 • Indhold: 200 liter
 • Producent: EFAPaint
 • Produkt: Cellulosefortynder
 • Fareord: Advarsel
 • Risiko: 
  – Meget brandfarlig væske og damp.
  – Farlig ved hudkontakt eller indånding.
  – Forårsager hudirritation.
  – Forårsager alvorlig øjenirritation.
  – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  – Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  – Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Fareikon:

Fortynderen bruges til at fortynde diverse malinger så de kan sprøjtes på

Datablad